Zalety i wady franczyzy

Data dodania: 24 stycznia 2023

Przedstawiamy zalety i wady franczyzy z punktu widzenia franczyzobiorcy. To obowiązkowa lektura dla każdego kto myśli o własnym biznesie we franczyzie.

ZALETY

 1. Braki w podstawowej czy specjalistycznej wiedzy franczyzobiorcy są niwelowane przez programy szkoleniowe franczyzodawcy.
 2. Franczyzobiorca ma motywację do prowadzenia własnej firmy wzmocnioną dodatkową korzyścią, jaką jest stała pomoc ze strony franczyzodawcy. Franczyzobiorca jest niezależnym przedsiębiorcą działającym w ramach systemu franczyzowego. Umożliwia to zmaksymalizowanie, poprzez ciężką pracę i wkładany wysiłek, dochodów i osiągnięcie atrakcyjnego zwrotu z inwestycji. We wszystkich sieciach franczyzowych są trzy podstawowe poziomy wyników osiąganych przez franczyzobiorców pomimo tego, że wszyscy oni mają do dyspozycji te same materiały i wsparcie ze strony franczyzodawcy. Są zatem franczyzobiorcy – przodownicy, którzy znakomicie sobie radzą, mają prawidłowe podejście i predyspozycje, dzięki którym potrafią maksymalnie wykorzystać pojawiające się szanse. Są też osoby przeciętne, które działają zgodnie z regułami systemu franczyzowego i osiągają oczekiwane rezultaty. Ich nastawienie i podejście jest poprawne, ale brakuje im talentu i dobrze rozumianego sprytu franczyzobiorców – przodowników. Zapewniają sobie godny poziom życia odpowiadający ich oczekiwaniom. W końcu są i tacy, których wyniki są słabe. Są to osoby, które przystąpiły do systemu franczyzowego z jak najlepszymi intencjami, ale teraz brakuje im chęci lub uzdolnień, albo też zmienili zdanie i chcą się wycofać z franczyzy. Najwyraźniej popełnili oni błąd już na starcie decydując się na samozatrudnienie i prawdopodobnie łudzili się, że franczyzodawca zdejmie z nich wszelkie ryzyko.
 3. W większości przypadków franczyzobiorcy czerpią korzyści z działania pod znaną marką i korzystania z reputacji z nią związanej. Oczywiście nowe systemy franczyzowe, które są dopiero na etapie utrwalania swojej pozycji rynkowej, nie mają jeszcze dobrze rozpoznawalnej marki. Jest to coś, z czego należy sobie zdawać sprawę. Wybór licencji systemu franczyzowego będącego we wczesnym stadium rozwoju może okazać się dobrą decyzją, ale także niesie ze sobą wyższe ryzyko.
 4. Franczyzobiorca zwykle będzie potrzebował niższych nakładów finansowych związanych z rozpoczynaniem działalności niż w sytuacji rozpoczynania jej samodzielnie. Franczyzodawca bowiem, dzięki swoim działaniom pilotażowym, posiada wiedzę praktyczną dotyczącą tego jak najefektywniej i najoszczędniej rozporządzać posiadanymi środkami i potrafi wyeliminować niepotrzebne wydatki.
 5. Franczyzodawca zapewnia franczyzobiorcy szereg świadczeń, które mają umożliwić mu osiągnięcie takiego samego albo nawet większego sukcesu, niż stało się to udziałem franczyzodawcy. Świadczenia te obejmują:
  • stosowanie wypracowanej listy kryteriów wyboru odpowiedniego miejsca i identyfikacji lokalizacji handlowej, bądź, jeśli działalność franczyzobiorcy ma charakter mobilny, określenie jego obszaru działania;
  • wskazówki dla franczyzobiorcy w zakresie nabycia praw do lokalu, zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, przygotowania planów remontu, aranżacji i umeblowania lokalu oraz ogólne wsparcie przy ustalaniu właściwego asortymentu, a także pomoc podczas otwarcia placówki;
  • szkolenia franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie prowadzenia firmy i dostarczenie mu podręcznika operacyjnego ze szczegółowymi instrukcjami;
  • szkolenie franczyzobiorcy i jego pracowników w zakresie wszelkich przydatnych metod produkcji i przygotowywania towarów i surowców;
  • szkolenie franczyzobiorcy w zakresie księgowości, procesów biznesowych, marketingu i merchandisingu;
  • zakup wyposażenia;
  • wskazówki w zakresie pozyskiwania środków finansowych potrzebnych do rozpoczęcia działalności.
 6. Franczyzobiorca czerpie korzyści płynące z działań reklamowych i promocyjnych podejmowanych przez franczyzodawcę, które są organizowane na skalę krajową lub przynajmniej regionalną. Zwykle franczyzobiorcy partycypują w kosztach z tym związanych.
 7. Franczyzobiorca czerpie korzyści wynikające z możliwości zakupu przez franczyzodawcę towarów w dużych ilościach oraz z silnej pozycji negocjacyjnej franczyzodawcy wynikającej z istnienia dużej sieci franczyzowej
 8. Franczyzobiorca ma do swojej dyspozycji szeroką, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zespołu zarządzającego franczyzodawcy, pozostając jednocześnie niezależnym przedsiębiorcą.
 9. Franczyzobiorca ponosi znaczenie mniejsze ryzyko gospodarcze. Jednakże franczyzobiorca nie powinien żyć w błędnym mniemaniu, że nie dotyczą go zagrożenia związane z prowadzeniem swojej firmy tylko dlatego, że jest pod parasolem franczyzodawcy. Wszystkie przedsięwzięcia biznesowe wiążą się z ryzykiem i franczyza nie jest tu wyjątkiem. Aby odnieść sukces franczyzobiorca nadal będzie musiał ciężko pracować, może nawet ciężej niż kiedykolwiek wcześniej.
 10. Franczyzobiorca może korzystać z usług świadczonych przez pracowników operacyjnych franczyzodawcy, którzy mają za zadanie wspierać go w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w trakcie prowadzenia firmy.
 11. Franczyzobiorca czerpie korzyści z patentów, znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i wszelkich zastrzeżonych procesów i formuł franczyzodawcy
 12. Franczyzobiorca czerpie korzyści z badań i programów rozwojowych franczyzodawcy prowadzonych w celu usprawniania, uaktualniania i podnoszenia konkurencyjności jego biznesu
 13. Franczyzodawca gromadzi dużą ilość informacji rynkowych i doświadczeń, którymi dzieli się z wszystkimi franczyzobiorcami. Daje to franczyzobiorcy możliwość korzystania z wiedzy, do której w innym wypadku nie miałby dostępu ze względu na wysokie koszty jej zdobycia lub na jej niedostępność.
 14. Niekiedy franczyzodawca udziela swoim franczyzobiorcom gwarancji terytorialnych, które chronią ich przed konkurencją ze strony franczyzodawcy i innych franczyzobiorców systemu na określonym terytorium wokół lokalu franczyzobiorcy, a w przypadku „ruchomej franczyzy” w określonym zasięgu działania.
 15. Na wszystkich rozwiniętych rynkach franczyzowych uznanie przez banki zalet związanych z finansowaniem franczyzy spowodowało że źródła finansowania i warunki przydzielania wsparcia finansowego dostępne franczyzobiorcom są znacznie atrakcyjniejsze niż te oferowane nowo powstającym firmom, które nie działają we franczyzie. Niestety w Polsce banki nie są zainteresowane finansowaniem inwestycji ponoszonych przez franczyzobiorców pomimo, że same bardzo chętnie korzystają z franczyzy i rozwiązań agencyjnych jako metody na rozbudowę swoich sieci sprzedaży.

WADY

 1. Relacja pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą musi nieuchronnie pociągać za sobą element narzucania kontroli. Taka kontrola pozwala utrzymać odpowiednią jakość produktów i usług dostarczanych bądź sprzedawanych przez franczyzobiorcę klientom. Franczyzobiorca jest właścicielem swojej firmy jednak prowadzi on działalność na podstawie licencji, która zobowiązuje go do kierowania nią zgodnie z warunkami określonymi w umowie franczyzy. Franczyzobiorca musi pamiętać, że w zamian za korzyści, które są jego udziałem, a które wynikają ze związku z franczyzodawcą i innymi franczyzobiorcami, konieczne jest zaakceptowanie kontroli jakości i standardów. Działania franczyzobiorcy nie stosującego zasad wyznaczanych przez franczyzodawcę mają niekorzystny wpływ, nie tylko na jego własną firmę, ale pośrednio na całą sieć franczyzową, a przez to na innych franczyzobiorców. Dlatego też franczyzodawca musi narzucać standardy i wymagać, aby były one przestrzegane i dlatego tak ważne jest, aby umowa franczyzy była w pewnym stopniu jednostronna, korzystniejsza dla franczyzodawcy. Nie oznacza to jednak, że franczyzobiorca nie będzie mógł mieć wpływu na prowadzoną przez siebie działalność. Wręcz przeciwnie, większość franczyzodawców zachęca swoich franczyzobiorców do czynnego udziału w rozwoju sieci, zgodnie z ich indywidualnymi umiejętnościami i możliwościami.
 2. Franczyzobiorca musi płacić franczyzodawcy za jego świadczenia i korzystanie z systemu, tj. uiszczać opłatę wstępną oraz opłaty bieżące.
 3. Potencjalny franczyzobiorca może mieć trudności w ocenie jakości oferowanej mu licencji franczyzowej. Czynnik ten musi być bardzo dokładnie rozważony przez przyszłego franczyzobiorcę, ponieważ może to wpłynąć na prowadzoną przez niego działalność w dwojaki sposób. Po pierwsze, oferowany pakiet franczyzowy może nie być w rzeczywistości tym, czym zdaje się być na pierwszy rzut oka. Po drugie, franczyzodawca może nie być w stanie w sposób ciągły świadczyć usług, których franczyzobiorca będzie potrzebował, aby utrzymać swoją firmę.
 4. Umowa franczyzy będzie zawierać pewne ograniczenia w zakresie sprzedaży czy przenoszenia praw własności do jednostki franczyzowej na osoby trzecie. Jest to oczywiste ograniczenie wpływu franczyzobiorcy na proces zarządzania jego własną firmą, ale podobnie jak większość tego typu ograniczeń, nie jest ono bezpodstawne. Umowa franczyzy zawiera taką klauzulę, ponieważ franczyzodawca bardzo skrupulatnie i drobiazgowo dobierał pierwotnego franczyzobiorcę do prowadzenia konkretnej jednostki franczyzowej. Dlaczego więc miałby być mniej staranny w wyborze jego następcy? Franczyzodawca będzie chciał mieć pewność, że następca dotychczasowego franczyzobiorcy będzie równie odpowiedni do prowadzenia tej działalności, co jego poprzednik. W praktyce nie ma właściwie problemów z osiągnięciem porozumienia w sprawie przeniesienia własności jednostki franczyzowej. Niektóre umowy uwzględniają opłaty na rzecz franczyzodawcy w celu pokrycia kosztów związanych z rozpatrzeniem wniosku następcy i jego szkoleniem.
 5. Może zdarzyć się, że franczyzobiorca stanie się zbyt zależny od franczyzodawcy i przestanie osobiście angażować się w prowadzoną działalność, co jest konieczne by czerpać pełne korzyści z licencji franczyzowej. Niektórzy franczyzobiorcy łudzą się, że franczyzodawca ma obowiązek tak dbać o ich firmę, aby zapewniać jej stały dopływ klientów i nieustannie angażować się w jej działalność, co jest sprzeczne z koncepcją franczyzy.
 6. Polityka franczyzodawcy może wpłynąć na zyskowność franczyzobiorcy. Na przykład franczyzodawca może życzyć sobie, aby jego franczyzobiorca osiągał wyższe obroty (od wysokości których naliczana jest opłata franczyzowa), podczas gdy franczyzobiorca może być bardziej zainteresowany wzrostem zyskowności, która nie zawsze wynika ze zwiększonego obrotu
 7. Franczyzodawca może popełniać błędy w polityce kierowania firmą. Decyzje związane np. z wprowadzanymi innowacjami mogą okazać się nietrafne i przez to szkodliwe dla franczyzobiorcy. Dlatego właśnie franczyzodawca powinien każdorazowo przeprowadzać w należących do niego jednostkach sieci gruntowne badania rynkowe wprowadzanych innowacji, aby móc dowieść franczyzobiorcom opłacalności wdrożenia nowych pomysłów
 8. Dobre imię sieci franczyzowej i wizerunek marki mogą tracić renomę z przyczyn niezależnych od franczyzobiorcy.

www.arss.com.pl

Zobacz także: Franczyza - czy na pewno prosty sposób na biznes?

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design