Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu franczyzawpolsce.pl

§1
Właścicielem serwisu internetowego franczyzawpolsce.pl jest Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Sp. z o.o. z siedzibą 01-496 Warszawa, ul. Korfantego 58, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 233292, NIP: 522-276-74-20, kapitał zakładowy 150 000 zł (dalej „ARSS”). Wszelkie uwagi, sugestie, opinie, zapytania w sprawach serwisu czy niniejszego Regulaminu prosimy kierować listownie na adres siedziby lub pocztą na adres e-mail biuro@arss.com.pl

§2
Zawartość serwisu franczyzawpolsce.pl podlega ochronie prawnej jako przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych. Zawartość serwisu przeznaczona jest do korzystania z niej przez użytkownika bezpośrednio w trakcie połączenia z serwerem franczyzawpolsce.pl. Wszelki inny sposób korzystania z zawartości serwisu, a w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w jakimkolwiek celu, odpłatnie lub nieodpłatnie, jest zabronione bez wcześniejszej wyraźnej pisemnej zgody ARSS.

§3
Serwis ma charakter informacyjny a jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią czynności doradztwa w zakresie franczyzy czy jakiegokolwiek innego doradztwa inwestycyjnego, prawnego lub podatkowego.

§4
Umieszczone w serwisie nazwy i oznaczenia handlowe firm mogą być lub też są nazwami i znakami zastrzeżonymi. Stanowią one własność tych firm a w serwisie zostały użyte jedynie w celach identyfikacyjnych.

§5
1. ARSS nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością serwisu, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

2. ARSS nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez użytkownika określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią serwisu.

3. ARSS nie odpowiada też za skutki podania w serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, nieaktualnych, nieścisłych, czy też z innego powodu niezgodnych z rzeczywistością.

4. ARSS nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z techniczną stroną funkcjonowania serwisu, w tym w związku z ewentualnymi wirusami i podobnymi programami, a także w związku ze skutkami pobrania przez użytkownika jakichkolwiek plików, ich fragmentów itp. w trakcie korzystania z serwisu.

§6
ARSS dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. ARSS oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisu odpowiada tym właśnie cechom. ARSS dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów ARSS wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego. Oświadczenie to nie wpływa w żadnej mierze na odpowiedzialność ARSS, która podlega wyżej wymienionym ograniczeniom. W przypadku powzięcia wiadomości o dezaktualizacji lub nieprawdziwości informacji zawartych w serwisie należy skontaktować się z ARSS.

§7
Serwis przeznaczony jest do przeglądania jego zawartości przez użytkownika bez jakiejkolwiek ingerencji w jego treść bez wyraźnej zgody ARSS.

§8
Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w serwisie bez wyraźnej zgody ARSS, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony przez ARSS rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy serwisu, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód poniesionych przez ARSS. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

§9
Z racji możliwości natychmiastowego skonsumowania treści – przedmiotu sprzedaży, tj. zawartości magazynu Franczyza&Biznes, nagrań wideo lub treści materiałów szkoleniowych, odstąpienie od umowy jest możliwe w każdym momencie, ale nie zostanie zwrócona użytkownikowi kwota wpłaty za usługę. Z racji charakteru usługi (materiały tekstowe oraz wideo dostępne online na serwerze sprzedawcy) w momencie nabycia usługi uznaje się ją za skonsumowaną. Użytkownik w tym celu wyraża na taką rezygnację zgodę podczas procesu zakupu.

§10
1. Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli użytkownikiem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy ARSS.

3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis przyczyn reklamacji, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane użytkownika składającego reklamację oraz żądanie użytkownika w związku z przyczyną reklamacji.

4. ARSS ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli użytkownikiem jest konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli użytkownikiem jest konsument a ARSS nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie użytkownika uznał za uzasadnione

5. ARSS dokłada wszelkich starań, aby zawartość serwisu i usług zaspokoiła oczekiwania użytkownika i gwarantuje profesjonalną wiedzę z zakresu franczyzy, jednak podstawą reklamacji nie może być:
a. brak oczekiwanej subiektywnie wartości merytorycznej treści serwisu, magazynu Franczyza&Biznes bądź szkolenia, chyba że zawartość danego wydania magazynu Franczyza&Biznes jest inna niż podana w jego spisie treści albo wiedza przekazywana w materiałach szkoleniowych istotnie odbiega od przekazanego w nich spisu zawartości;
b. sytuacja, w której użytkownik stwierdza, że informacje bądź wiedza przekazywane mu w serwisie, treści magazynu lub w materiałach szkoleniowych są mu już znane.

§11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
2. Nieważność czy bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność czy skuteczność jego pozostałych postanowień.
3. Dla sporów mogących powstać na tle korzystania z serwisu właściwy jest sąd siedziby ARSS.
4. ARSS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej serwisu.

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design