Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa?

Data dodania: 23 marca 2020
Foto: Jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa

W środowisku biznesowym często dochodzi do konieczności wyceny przedsiębiorstwa. To obliczanie wartości firmy, której cel jest uzależniony od funkcji, jaką ma pełnić wycena. Jakie są metody wyceny przedsiębiorstwa i jak jej dokonać?

Na czym polega wycena przedsiębiorstwa?

Wycena firmy polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa na potrzeby jej kupna lub sprzedaży, postępowania upadłościowego lub cywilnoprawnego, w celach podatkowych bądź po to, by zweryfikować zdolność kredytową danego podmiotu.

Wśród funkcji oraz celów wyceny przedsiębiorstwa można wyróżnić:

● funkcję informacyjną - w celu uzyskania informacji niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem,
● funkcję argumentacyjną - w celu wzmocnienia siły przetargowej w negocjacjach,
● funkcję zabezpieczającą - w celu zabezpieczenia firmy przed negatywnymi sporami dotyczącymi jej rzeczywistej wartości.

Obliczanie wartości firmy

Wartość przedsiębiorstwa może być wyceniona na podstawie:

● godziwej wartości rynkowej - przy szacowaniu zakłada się, że w hipotetycznej transakcji bierze udział kupujący i sprzedający;
● wartości sprawiedliwej - przy obliczaniu wartości firmy zakłada się, że w transakcji bierze udział hipotetycznie zainteresowany zakupem przedsiębiorstwa podmiot;
● wartości inwestycyjnej - podczas szacowania ceny firmy bierze się pod uwagę wartość dla konkretnego inwestora, uwzględniając jego wymagania i oczekiwania odnośnie do przedmiotu wyceny;
● wartości wewnętrznej - wartość szacuje się w związku z konkretną transakcją.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Wyceny firmy można dokonać wtedy, gdy chce się kontynuować prowadzoną działalność, zlikwidować ją (w sytuacji przymusowej lub nieprzymusowej) bądź w przypadku zminimalizowania zbędnych aktywów.

Wśród metod wyceny przedsiębiorstwa wyróżnia się m.in. podejście:

● majątkowe - wartość księgowa, odtworzeniowa i likwidacyjna;
● dochodowe konwencjonalne - zdyskontowane przepływy pieniężne, zyski i dywidendy;
● dochodowe niekonwencjonalne - wycena na podstawie zysku rezydualnego, skorygowana wartość bieżąca, zdyskontowane przepływy pieniężne z uwzględnieniem opcji rzeczywistych;
● porównawcze - mnożniki rynkowe transakcji porównywalnych;
● mieszane - proste średnie, kapitalizacja zysku dochodowego.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych nazywana jest inaczej metodą DCF, która polega na oszacowaniu przypływ przepływów finansowych wygenerowanych przez firmę, a następnie na sprowadzeniu  ich do wartości bieżącej. Metoda porównawcza z kolei polega na określeniu wartości badanego przedsiębiorstwa na podstawie wyceny porównywalnych firm, które są notowane na giełdzie lub na podstawie transakcji kupna czy sprzedaży firm o podobnej działalności, charakterze czy strukturze.

Wycena firmy lub przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu określenie wartości składników majątkowych danego podmiotu gospodarczego. Mogą jej dokonać doświadczeni biegli, rzeczoznawcy oraz eksperci z danej dziedziny lub branży: inżynierowie budowlani, ekonomiści czy prawnicy.

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design