Dlaczego warto tworzyć system franczyzowy?

Data dodania: 2 stycznia 2014

Stworzenie własnego biznesu jest dużym wyzwaniem, a jego stały rozwój wymaga kolejnych nakładów finansowych. Problemy piętrzą się, podczas gdy rozwiązanie może być bardzo proste - system franczyzowy.

Podstawą funkcjonowania całego systemu franczyzowego jest wypromowana przez franczyzodawcę i uznana przez klientów marka oraz zweryfikowane w praktyce know-how. System franczyzowy ułatwi dystrybucję produktu lub usługi na rynku, jednocześnie nie wymagając od franczyzodawcy organizowania własnych punktów sprzedaży. Dlaczego więc nie czerpać zysków z siły własnej marki i know-how przy jednoczesnym mniejszym zaangażowaniu finansowym i czasowym, niż miałoby to miejsce w przypadku tradycyjnego rozwoju własnej sieci sprzedaży?

Franczyzodawca pobiera od franczyzobiorcy nie tylko opłatę wstępną za udostępnienie swojego know-how i swojej marki, ale również miesięczną opłatę (najczęściej w wysokości zależnej od obrotów franczyzobiorcy) w zamian za różnorodne świadczenia realizowane na rzecz franczyzobiorcy.

Jaki więc interes w przystąpieniu do systemu ma franczyzobiorca?

Inwestycja w sprawdzony biznes zmniejsza ryzyko porażki. Franczyzobiorca otrzymuje prawo do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa pod znanym szyldem i na uzgodnionych z franczyzodawcą warunkach. Przejmuje więc wypracowane standardy i sprzedaje towary lub usługi, które są znane klientom. Tak więc korzyść jest obopólna.

Bezpośrednie korzyści dla franczyzodawcy wynikające z powiększania sieci za pomocą franczyzy:

  • niższe wymagania kapitałowe - większość kosztów związanych z zakładaniem nowych placówek pokrywają franczyzobiorcy. Ponadto będą oni uiszczali franczyzodawcy opłaty franczyzowe stanowiące dla niego dodatkowe źródło dochodu. Natomiast jeżeli franczyzodawca zamierza przekształcić istniejące jednostki własne, lub niektóre z nich, w placówki franczyzowe, będzie mógł je sprzedać jako prosperujące przedsiębiorstwa;
  • franczyzodawca będzie potrzebował tylko niewielkiej organizacji składającej się z niewielu menadżerów wyspecjalizowanych w różnych aspektach biznesu prowadzonego przez system franczyzowy oraz z personelu pomocniczego;
  • franczyzodawca może osiągnąć rozsądne zyski bez angażowania dużego kapitału własnego i bez ryzyka oraz bez angażowania się w szczegóły i problemy codziennej działalności, które pojawiają się przy zarządzaniu rozproszonymi punktami sprzedaży;
  • zmniejszenie wydatków związanych z promocją i reklamą firmy i jej produktów lub usług, ponieważ franczyzobiorcy uiszczają zwykle opłaty na wspólny fundusz promocyjno-reklamowy;
  • zmniejszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia i zarządzania personelem, gdyż ponosi je franczyzobiorca, a dodatkowo, jako że działa on na własny rachunek, jest znacznie lepiej zmotywowany do osiągania maksymalnie dużych zysków przy minimalnych kosztach niż nawet najlepszy kierownik; praktyka pokazuje, że w przypadku przekształcenia jednostek własnych w placówki franczyzowe często dochodziło do wzrostu ich obrotów i rentowności działania;
  • szybszy i bardziej sprawny rozwój firmy - franczyzobiorcy zajmują się tworzeniem nowych placówek na lokalnych rynkach, czyli w miejscach dobrze sobie znanych a franczyzodawca nie musi angażować się w codzienną działalność operacyjną każdej placówki franczyzowej;
  • system franczyzowy może się rozwijać w takim tempie, w jakim franczyzodawca jest w stanie rekrutować i szkolić franczyzobiorców, pozyskiwać odpowiednie lokale dla placówek oraz, co najważniejsze, rozwijać swoją infrastrukturę w sposób umożliwiający sprawne działanie rozwijającej się sieci;
  • uporządkowany system reklamacji - franczyzobiorca ponosi odpowiedzialność za efekty swoich działań, a jego klienci nie mogą zgłaszać roszczeń bezpośrednio wobec franczyzodawcy;
  • pewne typy systemów franczyzowych są w stanie korzystać ze współpracy z klientami o zasięgu ogólnokrajowym. Wiele dużych firm posiada liczne oddziały w całym kraju, które wykazują zapotrzebowanie na usługi oferowane przez niektóre sieci franczyzowe. Franczyzodawcy mogą negocjować z nimi zaspokajanie przez franczyzobiorców zapotrzebowania lokalnych oddziałów tych firm. Żaden z franczyzobiorców nie miałby ani możliwości, ani potencjału do negocjowania lub obsługi tego typu uzgodnień samodzielnie, ale system franczyzowy już taką możliwość posiada. Każdy franczyzobiorca poprzez odpowiednią jakość usług dostarczanych klientowi franczyzodawcy zapewnia, że sieć franczyzowa jest w stanie prowadzić interesy na rzecz dużego, wielooddziałowego przedsiębiorstwa. Musi być jednak zachowana ostrożność, aby nie koncentrować się na zawieraniu jedynie takich umów. Jeżeli bowiem realizacja kontraktów ogólnokrajowych stanowi zbyt duży procent całej działalności franczyzobiorcy, może go to rozleniwić i zniechęcić do rozwijania swojego biznesu oraz do zdobywania rynku własnymi siłami.
  • franczyzodawca zarządzający wieloma placówkami może pozyskiwać kapitał, co umożliwi mu zmniejszenie poziomu zadłużenia. Będzie mógł też zdywersyfikować swoją działalność poprzez sprzedaż niektórych lub wszystkich placówek własnych, przy równoczesnym zawieraniu umów franczyzy, na podstawie których będą one działały w przyszłości.

www.arss.com.pl

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design