Jak zarejestrować własną firmę

Data dodania: 3 stycznia 2014

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest trudne ani czasochłonne. Można to zrobić przez Internet lub osobiście w urzędzie gminy. Według polskiego prawa każda działalność zarobkowa prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły to działalność gospodarcza. Dlatego nawet wakacyjna sprzedaż pamiątek przy nadmorskim deptaku musi się odbywać w ramach zarejestrowanej firmy.

Wybór rodzaju prowadzonej działalności

Przed rozpoczęciem procesu rejestracji firmy należy zdecydować jaki rodzaj działalności będzie ona prowadziła. Jest to konieczne nie tylko do rejestracji firmy, ale również przy wyborze lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, a nawet przy ustaleniu nazwy firmy. Przed rejestracją firmy musisz wybrać z Polskiej Klasyfikacji Działalności jaką działalność zamierzasz prowadzić. Pamiętaj, że nie powinieneś prowadzić takiej działalności, której nie zgłosiłeś w momencie rejestracji firmy (zawsze możesz później rozszerzyć zakres prowadzonej działalności). Wybór rodzaju prowadzonej działalności ma również zasadnicze znaczenie przy wyborze formy opodatkowania, niektóre rodzaje działalności nie mogą być na przykład opodatkowane ryczałtowo, w przypadku innych nie można wybrać liniowej stawki (19% od całości dochodu) naliczania podatku dochodowego.

Nazwa firmy, lokal, podatki

Aby zarejestrować firmę należy wskazać miejsce, w którym ma być zarejestrowana działalność gospodarcza. Lokal, w którym ma się znajdować siedziba firmy trzeba wynajmować lub być jego posiadaczem. W przypadku małych firm, często najlepszym pomysłem jest zarejestrowanie firmy w mieszkaniu właściciela. W tym przypadku należy zwrócić uwagę czy regulamin spółdzielni (wspólnoty mieszkaniowej) nie przewiduje konieczności uzyskania stosownej zgody.

Przed wyborem nazwy dla firmy konieczne jest sprawdzenie, czy na rynku nie istnieje już firma, która posługuje się taką samą nazwą. Dobrze jest, aby nazwa była stosunkowo krótka i prosta. Pamiętaj, przy każdym zakupie będziesz musiał uzyskać potwierdzającą ten fakt fakturę. Jeśli nazwa będzie długa i skomplikowana każdorazowy proces wystawienia faktury będzie również dłuższy i może powodować pomyłki w nazwie Twojej firmy.

Należy również unikać w nazwach znaków interpunkcyjnych (myślników, przecinków, itp.), jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wystawca faktury nie uwzględni tego znaku w nazwie na fakturze. A wtedy po przyjęciu takiej faktury to Ty będziesz musiał wystawiać stosowne dokumenty korygujące pomyłkę. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej w nazwie należy podać również swoje imię i nazwisko.

Założenie firmy przez Internet

Jednoosobową działalność gospodarczą można zarejestrować nie wychodząc z domu. Służy do tego platforma www.ceidg.gov.pl, gdzie można pobrać i wypełnić wniosek CEIDG-1. Można też to zrobić osobiście w urzędzie gminy. We wniosku określamy między innymi formę działalności, datę jej rozpoczęcia (można rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku lub wpisać późniejszą datę), a także wskazujemy formę opodatkowania, na jaką się decydujemy.

Każdy przedsiębiorca, w tym sezonowy musi płacić podatek dochodowy i składać deklaracje PIT. Do wyboru są cztery formy opodatkowania: rozliczenie na zasadach ogólnych według skali podatkowej (18% i 32%), podatek liniowy (19%), ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.

Kasa fiskalna, VAT, REGON, NIP i ZUS

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej mają ci przedsiębiorcy, których obrót przekracza 20 tys. zł w ciągu roku, zaś płatnikiem VAT trzeba zostać wówczas, gdy wartość sprzedaży przekroczy 150 tys. zł. Składając wniosek o założenie działalności gospodarczej jednocześnie zgłaszamy firmę do urzędu statystycznego, który nadaje przedsiębiorcy numer REGON, a także do urzędu skarbowego, w którym uzyskujemy numer NIP. Należy też udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeśli podlegamy obowiązkowi opłaty składek, aby zadeklarować jakie składki będziemy opłacać i czy przez pierwsze dwa lata działalności będziemy korzystać z ulgi w ZUS. Jeżeli nie będziemy zatrudniać pracowników - to koniec formalności, jakich trzeba dopełnić.

Pieczątka firmy i rachunek bankowy

Wyrobienie pieczątki wydaje się drobiazgiem, jednak jest niezbędne do dalszych działań związanych z uruchomianiem firmy - np. niektóre banki wymagają jej do założenia rachunku bankowego. Na pieczątce powinna znaleźć się nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, a także z praktycznego punktu widzenia numer telefonu(-ów) kontaktowego oraz numer NIP i REGON. Założenie rachunku bankowego jest dla przedsiębiorców obowiązkowe. Z rachunku bankowego opłaca się m.in. podatki oraz składki na ZUS.

Składki i podatki po sezonie

Jeśli działalność gospodarcza ma charakter sezonowy, to po okresie wakacyjnym przestaje się opłacać i trzeba zastanowić się, co dalej z nią zrobić. Mimo że sprzedaż zostanie wstrzymana na wiele miesięcy jako przedsiębiorca będziesz musiał nadal płacić składki ZUS. Można tego uniknąć.

W przypadku typowo sezonowych biznesów warto jest zawiesić działalność po okresie letnim. Dzięki temu nie trzeba będzie płacić składek ZUS ani składać deklaracji VAT. Należy jednak pamiętać, że zawiesić działalność mogą jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników lub zatrudniali ich na umowę o pracę na czas określony albo na umowę-zlecenie.

Zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe na okres od 30 dni do 2 lat, a wniosek o zawieszenie składamy przez Internet, osobiście w urzędzie gminy lub wysyłamy listem poleconym. Zawieszoną działalność można wznowić w dowolnym momencie po upływie 30 dni od zawieszenia Wówczas przedsiębiorca ponownie ma obowiązek płacić składki ZUS i składać deklaracje VAT.

Urlop bez podatku 

Przedsiębiorca, który planuje dłuższy, trwający na przykład miesiąc urlop może w tym czasie również zawiesić działalność gospodarczą. Dzięki temu nie będzie musiał w tym okresie płacić składek na ubezpieczenia społecznie, a w niektórych przypadkach - także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Firma może w ten sposób zaoszczędzić przynajmniej kilkaset złotych miesięcznie, przy założeniu, że w trakcie działania opłaca zryczałtowane, minimalne składki. Jeśli zaś płaci składki wyższe, oszczędność na zobowiązaniach wobec ZUS będzie proporcjonalnie większa.

Wniosek o zawieszenie składa się na formularzu CEIDG-1, przy czym data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku. Wniosek można złożyć on-line (przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP), osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym (w tym wypadku własnoręczny podpis wnioskodawcy musi zostać poświadczony przez notariusza). Można również najpierw przygotować wniosek online na domowym komputerze, wydrukować, zapamiętać numer wniosku, a następnie podpisać go osobiście w ciągu 7 dni w dowolnej gminie. Złożenie wniosku CEIDG-1 to jedyna formalność przy zawieszeniu firmy - nie trzeba dodatkowo informować o tym ZUS czy urzędu skarbowego.

Przy odwieszeniu ten sam wniosek

Podobne procedury czekają przedsiębiorcę po powrocie z wakacji, przy odwieszeniu firmy. W tym wypadku wniosek CEIDG-1 o wznowienie działalności gospodarczej trafia także automatycznie do ZUS i fiskusa.

W przypadku ZUS konieczne będzie złożenie także formularza ZUS DRA, w którym przedsiębiorca deklaruje wysokość wpłacanych składek. Trzeba go złożyć najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca po wznowieniu firmy i do tego czasu opłacić składki.

Jeśli w trakcie zawieszonej działalności przedsiębiorca osiągnął przychód (na przykład w sytuacji, gdy w tym czasie sprzedał część środków trwałych), musi się z tego rozliczyć w pierwszej po wznowieniu firmy zaliczce na podatek dochodowy. Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się również z rozpoczęciem składania deklaracji VAT. Pierwszą należy złożyć za miesiąc (lub kwartał, w zależności od okresu rozliczeniowego), w którym działalność została wznowiona.

Zobacz nasz katalog sieci franczyzowych i upewnij się która franczyza będzie dla Ciebie najlepsza.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design