Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM S.A. Jaka przyszłość czeka sieć Textilmarket?

Data dodania: 24 maja 2019
Kategoria:
Foto: TXM S.A

Jak poinformował zarząd TXM S.A. rozpoczęcie sądowej restrukturyzacji jest kolejnym etapem działań naprawczych TXM, zmierzających do uzdrowienia sytuacji przedsiębiorstwa oraz poprawy kondycji finansowej Spółki. W ramach sądowej procedury Spółka, we współpracy z wyznaczonym nadzorcą sądowym, sporządzi plan restrukturyzacyjny, który będzie bazował na raporcie przygotowywanym przez współpracującego ze Spółką doradcę – firmę konsultingową Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp.k.

Co do zasady, wszystkie niezabezpieczone zobowiązania TXM, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, to jest do dnia 14 maja 2019 r. włącznie, będą objęte układem. Nadzorca sądowy wraz ze Spółką przygotuje spis tych wierzytelności, który będzie następnie podstawowym dokumentem, wyznaczającym krąg osób uprawnionych do głosowania nad układem, jak również określającym siłę głosu każdego z wierzycieli. TXM z mocy prawa nie może dokonać żadnych spłat tych zobowiązań do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzytelności te będą spłacane w ramach przegłosowanego przez wierzycieli układu, którego treść będzie wynikać z propozycji układowych, składanych w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Intencją Spółki jest, aby propozycje układowe zakładały pełne zaspokojenie wierzycieli (w zakresie kwot głównych wierzytelności), częściowo w formie konwersji ich wierzytelności na akcje nowej emisji TXM, a częściowo zaś w formie spłaty rozłożonej na raty.

W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego bieżąca działalność operacyjna TXM będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach, z tym, że Spółka jest zobowiązana terminowo realizować płatności wszystkich zobowiązań powstałych od dnia jego otwarcia, czyli od dnia 15 maja 2019 r. Zarząd Spółki jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, co służy zwiększeniu bezpieczeństwa wierzycieli i przebiegu procesu restrukturyzacji.

Obecnie jest zbyt wcześnie aby oszacować czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy, przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać zakończone w ciągu 3 miesięcy, jednakże z uwagi m.in. na rozmiary przedsiębiorstwa TXM, proces ten może się wydłużyć.

Jednocześnie TXM poinformowała o otrzymaniu odpisu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki złożonego przez wierzyciela będącego wynajmującym jeden lokal pod sklep TXM Textilmarket oraz postanowienie sądu z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie zabezpieczenia majątku dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Jak podkreślił Zarząd Spółki nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy w okresie od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do jego zakończenia lub prawomocnego umorzenia. Ponieważ zaś postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, również skutek w postaci wykluczenia możliwości ogłoszenia upadłości występuje już od chwili wydania postanowienia (tj. od 15 maja 2019 r. włącznie).

Sędzią-komisarzem została wyznaczona SSR Aneta Kaftańska, natomiast na nadzorcę sądowego wybrano Pana Krzysztofa Gołąb, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 140, który posiada bogate doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw (zdobyte jeszcze na gruncie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami). Co ważne, doświadczenie to obejmuje także restrukturyzację przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności do TXM,  a więc z

Dołącz do newslettera

Copyright © ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl  Skład magazynu Franczyza & Biznes: Aera Design