Zawarcie Umowy Strategicznej między Gino Rossi i CCC

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Zawarcie Umowy Strategicznej między Gino Rossi i CCC

Zarząd Gino Rossi S.A. poinformował, że w dniu 17-09-2018 pomiędzy spółką i spółką zależną - GR Trade Mark Sp. z o.o., a CCC.EU Sp. z o.o zawarta została umowa dotycząca współpracy biznesowej oraz licencji mająca na celu poszerzyć zakres dystrybucji towarów i marki Gino Rossi na istniejących i nowych rynkach, uregulować zasady współpracy w ramach kanałów sprzedaży prowadzonych przez spółki z Grupy Kapitałowej CCC (w tym eObuwie) oraz zapewnić pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych Gino Rossi S.A.

W ramach Umowy Gino Rossi i GR TM udzieliły CCC licencji i zgody na udzielenie przez CCC sublicencji na korzystanie ze znaków towarowych i oznaczeń Gino Rossi, w tym produkcję towarów z ich użyciem. CCC zobowiązało się również do dokonywania zakupu towarów wyprodukowanych przez Gino Rossi.
 
Marka Gino Rossi wejdzie na wszystkie rynki gdzie obecna jest sieć dystrybucyjna CCC (zarówno w kanale stacjonarnym, jak i e-commerce). Obecnie są to 22 kraje Europy i Rosja, a w perspektywie od I poł. 2019 produkty pod marką Gino Rossi sprzedawane będą również do Dubaju i innych rejonów Bliskiego Wschodu . Dedykowane kolekcje pod marką Gino Rossi będą mogły być sprzedawane między innymi w Polsce i Czechach w około 200 wybranych sklepach stacjonarnych CCC. Produkcja obuwia i toreb realizowana będzie w zakładach Gino Rossi mieszczących się w Słupsku lub Elblągu.

W zamian za udzielenie licencji, CCC zobowiązuje się do uiszczania na rzecz Gino Rossi wynagrodzenia, którego wysokość zależy od rocznej wartości sprzedaży netto. Wynagrodzenie będzie naliczane i rozliczane kwartalnie.

Grupa Kapitałowa CCC jest uprawniona do dystrybucji i reklamy w Europie i Rosji towarów wyprodukowanych przez Gino Rossi i zakupionych przez CCC, przy czym w okresie pierwszych dwóch lat, począwszy od 1 stycznia 2019 roku, CCC jest zobowiązane do dokonywania minimalnego łącznego zakupu towarów wyprodukowanych przez GR na poziomie 300.000 par lub sztuk towarów w okresie 2019-2020 (indykatywnie: 120.000 za 2019 i 180.000 za 2020). Jeśli Strony uznają współpracę za odpowiednio korzystną i pozytywną to podejmą starania, aby zwiększyć wolumen zamówień do poziomu około 500.000 par lub sztuk towarów rocznie. Zobowiązanie do dochowania wskazanych limitów jest warunkowane każdorazową akceptacją przez CCC i uzgodnieniem między stronami kolekcji towarów na dany sezon.

Umowa zostaje zawarta na czas określony 3 lat. Po upływie pierwotnego okresu trwania Umowy, Umowa przedłuża się czterokrotnie o kolejne 3-letnie okresy, chyba że CCC złoży pozostałym stronom pisemne oświadczenie o nie przedłużeniu, najpóźniej na 2 miesiące przed upływem pierwotnego okresu, na jaki Umowa została zawarta (lub odpowiednio kolejnego 3-letniego okresu, na jaki Umowa została przedłużona). Jednocześnie, przez okres pierwszego roku obowiązywania niniejszej Umowy, CCC może wypowiedzieć na piśmie Umowę z terminem wypowiedzenia 30 dni.

Gino Rossi szacuje, że przychody z zawartej Umowy wyniosą 15 mln zł – 18 mln zł w roku 2019 36 mln zł - 40 mln zł w latach 2019-2020.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram