Właściciel sieci Dayli wycofał wniosek o upadłość

Data dodania: 30 listopada 2015
Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Dayli

Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Kerdos Group, właściciela ponad 160 drogerii Dayli wycofany. 

Zarząd Kerdos Group zawiadomił, że podjął decyzję o wniesieniu o umorzenie postępowania i o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości, który złożył 13 listopada tego roku.

W dniu 18 listopada 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podczas którego dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej. Nowo powołana rada dokonała wyboru nowego składu zarządu, który niezwłocznie podjął działania mające na celu weryfikację stanu spółki, w tym w szczególności zaistnienia stanu jej niewypłacalności będącego podstawą złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości. Przeprowadzona przez nowo powołany zarząd analiza samego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz dokumentacji dostępnej w siedzibie spółki prowadzi do konstatacji, iż mógł on zostać złożony przedwcześnie, w złej wierze, mając na celu pokrzywdzenie wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych. 

Moment jego złożenia poprzedzony wyprzedażą pakietu akcji posiadanych przez prezesa Kamila Kliniewskiego bezpośrednio po odwołaniu przez zarząd prognoz finansowych firmy, w dniu w którym spółka winna ogłosić raport kwartalny (nie sporządzonego w tym terminie) doprowadził do gwałtownego spadku kursu i zawieszenia notowań jej akcji na GPW w Warszawie i wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania wyjaśniającego w sprawie obowiązków informacyjnych i prawidłowości prowadzenia i informowania o przebiegu negocjacji przejęcia spółki Meng Drogerie w Luksemburgu.

Jak poinformował zarząd Kerdos Group, cofnięcie przedmiotowego wniosku o ogłoszenie upadłości jest w opisanym stanie zasadne i konieczne, stanowi pierwszy krok do wyjaśnienia statusu obligacji spółki w zakresie ich wymagalności, oraz zapobieżenia utraty istotnych aktywów w postaci udziałów Dayli Polska.

Podjęcie decyzji o wycofaniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest związane również z zawarciem w dniu 27 listopada 2015 roku porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zobowiązań wynikających z kredytu udzielonego spółce Dayli Polska, którego poręczycielem jest Kerdos Group.
Firma wskazuje, że bezpośrednią podstawą złożenia przez poprzedni zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości było skierowanie do niej żądania zaspokojenia roszczenia wynikającego z poręczenia przez wnioskodawcę za dług kredytowy Dayli Polska wobec ING Banku Śląskiego. 

Upadłość spółki zaaranżowano?
Spółka wskazuje ponadto, że traktowanie jako przesłanki niewypłacalności braku spłaty jednej z rat przez Dayli Polska w wysokości około 600 tys. zł w połączeniu z realizacją uprawnień banku z tytułu poręczenia udzielonego przez spółkę nasuwa pytanie o możliwe celowe aranżowanie tych okoliczności przez poprzedni zarząd mające na celu wytworzenie pozornych przesłanek dla złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dotychczasowy zarząd przekazał do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu przypadku naruszenia przewidzianego w warunkach emisji obligacji Spółki kolejnych serii F, G, H, I, J i K, co w sytuacji złożenia przez obligatariuszy zawiadomień o postawieniu obligacji w stan wymagalności może doprowadzić do konieczności wykupu obligacji do maksymalnej kwoty nawet 35 mln zł. Należy wskazać, że obligacje te terminowo podlegają wykupowi w latach 2016 – 2018.

Mając na uwadze, iż znaczna liczba obligacji objęta została przez spółkę TC Capital na datę objęcia obligacji - spółkę zależną od byłego prezesa zarządu Kamila Kliniewskiego, które są dodatkowo zabezpieczone zastawem rejestrowym na udziałach Dayli Polska sp. z o.o., która prowadzi zasadniczą działalność operacyjną Grupy Kerdos zaistnienie stanu wymagalności obligacji spółki prowadzić może do przejęcia części udziałów Dayli Polska sp. o.o. przez TC Capital sp. z o.o., co może wiązać się z osobistymi korzyściami byłego członka zarządu spółki.

W komunikacie Grupa Kerdos zaznacza, że w tym stanie sprawy cofnięcie wniosku o ogłoszenie jej upadłości jest konieczne i zasadne i nie pozostaje sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego oraz nie zmierza do obejścia prawa, a w szczególności nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli spółki.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram