Franczyza w Polsce

Autor:
DATA DODANIA: 14 lipiec 2007

Poniżej przedstawiamy listę informacji i dokumentów jakie powinny się znaleźć w dokumencie ujawniającym (tzw. UFOC - Uniform Franchise Offering Circular), zgodnie z wymogami amerykańskiej Federalnej Komisji do Spraw Handlu (FTC - Federal Trade Commission):

 

 

 

 

 

 

  

 1. Nazwa handlowa organizatora sieci, jego adres lub siedziba, forma, w jakiej prowadzi on działalność gospodarczą.
 2. Dane personalne członków kadry kierowniczej przedsiębiorstwa franczyzodawcy, opis zajmowanych przez nich stanowisk, zakresu ich obowiązków oraz doświadczenia zawodowego na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
 3. Informacje o toczących się postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, w które zaangażowany jest franczyzodawca i jego kadra kierownicza.
 4. Informacje o tym, czy w ciągu ostatnich siedmiu lat składane były wnioski o ogłoszenie upadłości organizatora sieci, jego wspólników lub udziałowców oraz członków rady kierowniczej.
 5. Wysokość oraz sposób naliczania wstępnej opłaty franczyzowej oraz innych opłat składających się na wynagrodzenie franczyzodawcy.
 6. Suma wszystkich inwestycji, koniecznych do uruchomienia punktu franczyzobiorcy, zestawienie ich składników oraz określenie sposobu i terminów płatności.
 7. Wymogi stawiane przez franczyzodawcę związane z zaopatrywaniem się przez franczyzobiorcę w określone surowce, materiały lub towary, ze wskazaniem, w które z nich franczyzobiorca obowiązany jest zaopatrywać się bezpośrednio u franczyzodawcy, a w które u zaaprobowanych przez niego dostawców.
 8. Szczegółowy katalog obowiązków obu stron umowy franczyzowej.
 9. Opis pomocy finansowej, jakiej udziela organizator sieci nowemu franczyzobiorcy (pożyczki lub poręczenia).
 10. Informacje dotyczące wyłączności terytorialnej przyznawanej franczyzobiorcy, możliwości i warunków zmiany jej zakresu oraz sposobów rozstrzygania sporów powstałych na tle tej kwestii.
 11. Szczegółowe informacje o nazwie handlowej i znakach towarowych (usługowych) organizatora sieci, dane na temat posiadanych przez franczyzodawcę patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.
 12. Opis obowiązków franczyzobiorcy dotyczących bieżącego prowadzenia jego przedsiębiorstwa.
 13. Określenie towarów, które franczyzobiorca może sprzedawać, lub usług, które może świadczyć pod marką sieci franczyzowej.
 14. Zagadnienia związane z przedłużaniem i zakończeniem umowy franczyzowej.
 15. Informacje o osobach publicznych związanych z dana siecią i jej promocją.
 16. Prognozowane obroty oraz spodziewane zyski i straty.
 17. Lista wszystkich punktów sieci, wraz z ich adresami.
 18. Sprawozdania finansowe z działalności przedsiębiorstwa franczyzodawcy za ostatnie trzy lata.
 19. Wymienienie wszystkich umów dodatkowych, które franczyzobiorca będzie musiał podpisać.
 20. Pokwitowanie podpisane przez potencjalnego franczyzobiorcę, na dowód potwierdzenia, że otrzymał dokument ujawniający.
 21. Pouczenie, że w razie dostrzeżenia przez franczyzobiorcę nieprawidłowości w formularzu należy zawiadomić o nich komisję federalną.

Opracowanie:

arss-logo.gif

 

Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych
ul. Korfantego 58, 01-496 Warszawa, tel: 0 22 861 53 41
e-mail:
biuro@arss.com.plwww.arss.com.pl

Artykuły które powinny Ci się spodobać

Artykuły
Autor: / Lipiec 14, 2007
Artykuły
Autor: / Sierpień 24, 2017
Artykuły

A może te Cię zaciekawią

Ludzie i biznes
Autor: / Lipiec 20, 2020
Aktualności
Im się udało
Autor: / Sierpień 5, 2020


Konsultacje online

Jak kupić franczyzę

Jak zarządzać franczyzą