Pity cudzoziemców pracujących w Polsce

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: Pitax
Jak rozliczyć cudzoziemca?

Cudzoziemcy pracujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza dochodami osiąganymi w Polsce, mogą uzyskiwać dochody również w innym państwie. Dla ustalenia, jakie pity obowiązują cudzoziemca w Polsce kluczowym jest określenie miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów podatkowych.

Polscy rezydenci podatkowi maja obowiązek złożyć pity ze wszystkich swoich dochodów niezależnie od miejsca położenia ich źródła. Status polskiego rezydenta podatkowego posiada osoba, która ma miejsce zamieszkania w Polsce, czyli posiada tutaj centrum interesów osobistych (najbliższa rodzina, dom, mieszkanie, przyjaciele) lub interesów gospodarczych (zarejestrowaną stałą działalność gospodarczą). Innym kryterium jest przebywanie w Polsce przez czas dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym. Pobyt w Polsce nie musi być nieprzerwany. Bierze się pod uwagę sumę dni pobytu w trakcie roku. Dla osób fizycznych rok podatkowy jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym).

Natomiast osoba, która nie ma na terytorium Polski statusu rezydenta podatkowego, czyli jest nierezydentem, podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ograniczony obowiązek podatkowy polega na tym, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie dochody (przychody) podatnika osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemca obowiązują w takim przypadku jedynie pity dotyczące tych dochodów (przychodów).

W polskich przepisach podatkowych jako dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności:

  • dochody z pracy wykonywanej na terytorium naszego kraju na podstawie umowy o pracę,
  • z działalności wykonywanej osobiście oraz z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • przychody z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku cudzoziemców istotne jest, czy między Polską a krajem mogącym opodatkować dochody danej osoby zawarta jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli umowa międzynarodowa jest ratyfikowana, to ma ona pierwszeństwo, czyli rozstrzyga w pierwszej kolejności, w którym kraju będzie opodatkowany dany dochód.

Cudzoziemcy rozliczający pity mogą skorzystać z zasad opodatkowania określonych w dwustronnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Warunkiem jest posiadanie aktualnego certyfikatu rezydencji podatkowej z państwa, gdzie mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram