Nie będzie kodeksu dobrych praktyk we franczyzie

Autor: AK
Kategoria:

Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego Rady Przedsiębiorców ds. Franczyzy, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP, poinformował, iż podjął decyzję o przeniesieniu dalszych działań na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Podczas spotkania Rzecznik MŚP poinformował zebranych o pracach analitycznych prowadzonych równolegle do Zespołu Roboczego ds. Franczyzy w Ministerstwie Sprawiedliwości w sprawie wypracowania ram prawnych i wprowadzenia do polskiego systemu prawnego pojęcia, zasad działania oraz zasad formalnych istnienia umowy franczyzowej, a także stosunku prawnego nawiązanego w ten sposób. Na planowanym w Ministerstwie w dniu 10 czerwca br. spotkaniu Adam Abramowicz przedstawi wszystkie wspólnie wypracowane zasady dotyczące współpracy franczyzobiorców i franczyzodawców.

Zespół niestety nie doszedł do porozumienia w sprawie 3-miesięcznego maksymalnego terminu wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę. Uznaję ten warunek za niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania rynku franczyzy, w związku z czym postanowiłem przenieść dalsze działania na rzecz wprowadzenia wypracowanych zasad w życie na poziom prac w Ministerstwie Sprawiedliwości – podsumowuje Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Zespół Roboczy ds. Franczyzy w Radzie Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP, powstał 2 lipca 2020 roku. Celem jego prac było opracowanie Kodeksu Dobrych Praktyk, mającego wyznaczać ramy współpracy pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami. W Zespole zrzeszonych jest łącznie 18 organizacji deklarujących zainteresowanie powstaniem w Polsce przyjaznych zasad regulujących stosunki w ramach umów franczyzowych. Zespół odbył od czasu swojego powstania 10 spotkań zorientowanych na wypracowanie porozumienia i pogodzenie interesów wszystkich zainteresowanych stron. Jak widać okazało się to niemożliwe, co w naszej opinii, było łatwe do przewidzenia. Rozbieżność interesów franczyzodawców i franczyzobiorców jest bowiem zbyt duża aby w gronie franczyzodawców i franczyzobiorców udało się stworzyć jakikolwiek kodeks dobrych praktyk satysfakcjonujący dla wszystkich (a przynajmniej większości) uczestników rynku franczyzowego. Gdyby coś takiego doszło do skutku Polska byłaby chyba jedynym krajem na świecie z kodeksem dobrych praktyk wypracowanym wspólnie przez środowiska franczyzodawców i franczyzobiorców.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram