KRS - wyważanie okienka

Autor: Redakcja
Kategoria:
Foto: freeimages.com

Idea "jednego okienka" jest w porządku, ale nie sprawdziła się w polskiej rzeczywistości. Czas na podejście drugie - teraz firmę zarejestrujemy naprawdę łatwo i szybko.

1 grudnia w życie wchodzi w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dotychczasowa praktyka "jednego okienka" się nie sprawdziła. Owszem, urzędy same załatwiały złożone za jego pośrednictwem sprawy (np. NIP czy REGON), ale paradoksalnie trwało to dłużej, niż samodzielne załatwienie wszystkiego. Na dodatek nawet mały błąd skutecznie opóźniał całą procedurę. Teraz ma być inaczej. Wystarczy, że przyszły przedsiębiorca złoży tylko formularz KRS wraz z koniecznymi dokumentami (np. umową spółki czy też wzorami podpisów członków organów). Na podstawie danych zawartych w tym formularzu i załączonych dokumentów sąd dokona rejestracji w KRS i automatycznie zostaną nadane i zamieszczone w KRS identyfikator podatkowy NIP i numer identyfikacyjny REGON spółki, zaś do ZUS zostanie przesłane elektronicznie zgłoszenie płatnika składek.

Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu pełnej integracji systemu teleinformatycznego KRS z podobnymi systemami właściwych urzędów, w szczególności zaś z Centralnym Rejestrem Podmiotów – Krajową Ewidencją Podatników (dalej: „KEP”). Dane będą przesyłane między tymi systemami automatycznie. Dzięki temu dane, które będziemy składali do sądu wraz z wnioskiem o wpis do KRS, trafią również do właściwych rejestrów urzędowych. Wnioskodawca wraz z postanowieniem sądu o wpisie do KRS otrzyma również zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON.

Nie będzie przy tym konieczności przesyłania do urzędu skarbowego dokumentów obecnie wymaganych przy rejestracji takich jak umowa spółki oraz dokument, z którego wynika tytuł prawny spółki do korzystania z lokalu, w którym mieści się siedziba spółki. Urząd skarbowy w razie potrzeby wglądu będzie mógł uzyskać elektroniczną wersję umowy spółki z Centralnej Informacji KRS.

Co ważne, zmiany te obejmą także spółki z o.o. zakładane przy użyciu wzorca umowy poprzez system teleinformatyczny (tzw. spółki „S24”), które w chwili obecnej nie mają możliwości korzystania z instytucji „jednego okienka” i wszelkich koniecznych zgłoszeń do urzędów muszą dokonywać samodzielnie, już po rejestracji w KRS.

Dane umieszczane w KRS mają stanowić swoiste podstawowe informacje o spółce. Dane, których podania wymagają obecnie urzędy w celu nadania NIP i REGON czy rejestracji płatnika w ZUS (takie jak np. numery rachunków bankowych, informacje o szczególnym statusie spółek, przewidywanej liczbie pracowników czy też szczegółowe dane kontaktowe), spółka będzie musiała podać, ale będzie mogła to zrobić już po rozpoczęciu działalności – w terminie 21 dni od rejestracji w KRS. Co więcej, dane te będą podawane w ramach jednego formularza, który spółka będzie składała we właściwym urzędzie skarbowym. Przekazane urzędowi dane trafią do KEP, skąd zostaną przesłane automatycznie do systemów teleinformatycznych ZUS i GUS.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2014 roku i obejmą nie tylko wszystkie rodzaje spółek rejestrowanych w KRS, ale też pozostałe podmioty podlegające rejestracji KRS, w tym stowarzyszenia czy fundacje. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, iż zmiany powinny przynieść skrócenie czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej z ok. 25 dni do 7 dni. Zgodnie z prognozami zawartymi w uzasadnieniu projektu ustawy, fakt wcześniejszego o 18 dni rozpoczęcia działalności gospodarczej wpłynie na przyspieszenie chwili, w której spółki zaczną generować przychody, co ma mieć również przełożenie m.in. na wzrost wynagrodzeń pracowników.

Więcej szczegółów o nowych przepisach znajdziecie w alercie prawnym Deloitte.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram