Korzystasz z dotacji UE? Spodziewaj się wzmożonej kontroli realizacji projektów

Data dodania: 3 lipca 2014
Autor: Redakcja
Kategoria:
Korzystasz z dotacji UE? Spodziewaj się wzmożonej kontroli realizacji projektów; Foto: freeimages.com

Wszyscy beneficjenci projektów realizowanych ze wsparciem funduszy UE w toku realizacji inwestycji, jak i w okresie jej trwałości, muszą być przygotowani na kontrole: końcowe, warunkujące wypłatę ostatniej transzy dotacji i finalnego zatwierdzenia przedsięwzięcia, a także inne kontrole planowe i doraźne – przypomina firma doradcza Deloitte.

W praktyce każdy beneficjent może spodziewać się przynajmniej 1 kontroli w toku realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia. W związku z tym, że okres realizacji projektów i kwalifikowania wydatków w ramach starego budżetu UE 2007 – 2013 upływa z końcem 2015 roku, dla beneficjentów dotacji rozpoczyna się okres wzmożonych kontroli realizacji projektów.

Instytucje kontrolujące

Kontrole wdrażania programu operacyjnego prowadzone są przez Instytucje Zarządzające (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w programach centralnych, urzędy marszałkowskie w programach regionalnych), która deleguje swoje uprawnienia na m.in. Instytucje Pośredniczące i Wdrażające oraz Regionalne Instytucje Finansujące. Ponadto kontrole mogą być prowadzone także przez:

 • Komisję Europejską (KE)
 • Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO)
 • Urząd Kontroli Skarbowej (UKS)
 • Najwyższą Izbę Kontroli (NIK)
 • Regionalną Instytucję Obrachunkową (RIO)

W niektórych programach wsparcia występuje obowiązkowy audyt zewnętrzny projektu (realizowany przez niezależnego audytora posiadającego odpowiednie kwalifikacje).

Przeprowadzanie kontroli ma na celu weryfikację m.in.:

 • Prawidłowości ponoszenia wydatków kwalifikowanych w projektach, w tym zgodności z zasadami wspólnotowymi i krajowymi, a także postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu;
 • Prawidłowości prowadzenia obowiązków sprawozdawczych (istotne w szczególności w tych projektach, w których beneficjent rozlicza się w sposób uproszczony tj. do wniosku o płatność przedstawia tylko zestawienie poniesionych wydatków, bez potwierdzających je dokumentów);
 • Rzeczowego efektu realizacji projektu - w tym, czy zadeklarowane wydatki zostały faktycznie poniesione a roboty budowlane wykonane;
 • Spełnienia innych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (np. obowiązków w zakresie informacji i promocji, terminowej realizacji projektu, osiągnięcia celów projektu).

Możliwe konsekwencje wykrycia nieprawidłowości

 • Decyzja o zwrocie części dofinansowania wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych;
 • Rozwiązania umowy o dofinansowanie przez instytucję finansującą i zwrot całości dofinansowania wraz z odsetkami;
 • Nałożenie korekt finansowych;
 • Wykluczenie na 3 lata z możliwości korzystania z programów pomocowych finansowanych ze środków europejskich;
 • Odpowiedzialność karna w przypadku poświadczenia nieprawdy, przedłożenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji lub niepoinformowania, mimo obowiązku, właściwego podmiotu o sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia.

Dołącz do newslettera

Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram