Innowacyjność polskich przedsiębiorstw

Autor: Redakcja
Data dodania: 23 lutego 2009
Kategoria:

Rozważania na temat innowacyjności przedsiębiorstw oraz sposobu patrzenia inwestorów na innowacyjne przedsiębiorstwa, zacząć wypada od definicji innowacyjności - twierdzi Jerzy Zbigniew Bednarek, Prezes Zarządu Morison Finansista Corporate Finance sp. z o.o.

Otóż biorąc pod uwagę, moim zdaniem dość obszerną, definicję innowacyjności zaczerpniętą z programów unijnych wiemy, iż w tzw. nowej perspektywie 2007-2013 nacisk na zagadnie innowacyjności jest bardzo duży, i to zarówno na szczeblu krajowym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), jak i regionalnych (Regionalne Programy Operacyjne). Zgodnie z definicją przytoczoną w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Co warte podkreślenia istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku. Wdrożenie nowego procesu, nowych metod marketingowych lub nowej organizacji polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpretnig Innoatavion Data, wydanie trzecie z 2005 roku, wspólna publikacja OECD oraz Eurostatu).

Innowacyjne rozwiązanie (produkt, proces, marketing lub organizacja) może być wynikiem własnej działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, współpracy z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami lub może być wynikiem zakupu wiedzy w postaci niematerialnej (patenty, licencje, oprogramowanie, know-how, usługi o charakterze technicznym, marketingowym, organizacyjnym, szkoleniowym itp.) lub materialnej (maszyny i urządzenia o podwyższonych parametrach).

Aby jednak otrzymać dofinansowanie konieczne jest potwierdzenie - opinia o innowacyjności. I tak opinia o innowacyjności musi potwierdzać, iż dana technologia jest znana i stosowana w kraju krócej niż (najlepiej) rok, uzasadniać, iż proces produkcyjny oparty na niej prowadzi w efekcie do pozyskania ulepszonego produktu oraz wskazywać jasno właściwości, funkcje oraz parametry maszyn wchodzących w skład procesu technologicznego, celem uzasadnienia na czym polega ich innowacyjność.  W zakresie potwierdzenia innowacji wskazane jest pozyskanie także następujących dokumentów tj.: dokumenty patentowe, dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, dostępne badania, wyniki przeszukiwania baz danych, literatura fachowa, raporty marketingowe, opinie jednostek naukowo-badawczych o wdrażanej technologii, oświadczenie producenta, opinie stowarzyszeń branżowych, oświadczenie producenta. Dokumenty te muszą jasno określać na czym polega innowacyjność projektu oraz uzasadniać okres stosowania jej w kraju.

Jednostki naukowe wydające opinię to:
a) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
b) Polska Akademia Umiejętności,
c) podstawowe, w rozumieniu statutów szkół wyższych, jednostki organizacyjne tych szkół prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w określonych dyscyplinach naukowych oraz jednostki organizacyjne określone w statutach wyższych szkół zawodowych,
d) szkoły wyższe w zakresie prowadzonych w nich badań własnych, rozumianych jako badania naukowe i prace rozwojowe służące rozwojowi kadry naukowej,
e) jednostki badawczo-rozwojowe w rozumieniu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych,
f) inne jednostki organizacyjne, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, nie wymienione w lit. a)-e), posiadające osobowość prawną. 

Ponadto opinię o innowacyjności może wydać także stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim o zakresie działania obejmującym charakter wspieranej inwestycji.
W przypadku innowacji:
• produktowej – należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub ulepszonego, w stosunku do dotychczasowej oferty, produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty;
• procesowej, należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy, procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty.

Obawiam się, że "innowacyjność" stała się ostatnio kluczem - wytrychem dla wielu przedsiębiorców, chcących uzyskać przewagę konkurencyjną. Chciałbym jednak zaznaczyć, że moim zdaniem, innowacyjna metoda dostawy zapiekanek z pieczarkami polegająca na dostawie pod drzwi tramwaju, nie jest innowacją, sensu stricto.  Chyba nie powinno być tak, że innowacyjność jest "sposobem na inwestora". Inwestorom należy się rzetelna informacja oraz potwierdzenie innowacyjności produktu lub usługi. Nie wolno inwestorów epatować innowacyjnością czegoś, co jest zwiększaniem skali prowadzonej działalności, poszerzaniem skali usług czy powiększanie poziomu konkurencyjności prowadzonej działalności gospodarczej wynikającej z chęci zachowania dotychczasowej pozycji rynkowej.

Jak już pisałem powyżej potwierdzenie innowacyjności jest niezwykle istotnym elementem. Jak wiemy pomiar (ocena) innowacyjności jest możliwy - vide proces wydawania opinii o innowacyjności. Są oczywiście również wspomagające ten proces wskaźniki, chociażby Oregon 2007 Innovation Index czy S&P nad Business Week Global Innovation Index. Giełda Papierów Wartościowych  w Warszawie zamierza także wprowadzić pomiar poziomu innowacyjności emitentów, tworząc zatem swoją metodologię będzie mogła odwoływać się do już istniejących na świecie wzorców.
Jako działania zmierzające do zwiększenia poziomu swojej innowacyjności coraz więcej spółek inwestuje w badania i rozwój (R&D). Myślę jednocześnie, że w długim okresie spółki notowane na parkiecie a inwestujące w sferę R&D powinny być lepiej wyceniane. Naturalnie obecna sytuacja na rynkach finansowych nie odzwierciedla tej prawidłowości.

Zdecydowanie innowacyjność jest metodą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Spółki, które będą chciały chciały taką przewagę osiągnąć, a co za tym idzie, także i wyższą wycenę rynkową, nie powinny mieć oporów przed takim badaniem poziomu innowacyjności, i ciekawą inicjatywę GPW powinny przyjąć z zadowoleniem..
Wiem, że miernik innowacyjności wprowadził Shenzhen Stock Exchange, niestety nie posiadam informacji, iż takie indeksy są stosowane przez giełdy europejskie. Jeśli GPW udało by się taki indeks uruchomić, była by być może innowacyjna w tym działaniu na skalę europejską.

Spróbujmy jednak zastanowić się nad tym, czy istnieje metoda potwierdzenia innowacyjności przedsiębiorstwa. Te osoby, które jeszcze wierzą w „niewidzialną rękę rynku” , a wiara ta wobec ostatnich wydarzeń na rynkach globalnych mogła ulec zachwianiu, powiedzą – klienci, rynek. Otóż należy zgodzić się z twierdzeniem, iż jeśli ktoś kupuje innowacyjny pomysł, produkt lub usługę, potwierdza w ten sposób jej wartość. Jeśli dodatkowo postanawia oprzeć swój biznes na owej innowacyjności, tym bardziej potwierdza jej przydatność. I taką sytuacja może mieć miejsce gdy tworzymy system franczyzowy, to znaczy taki, w którym następuje wykorzystanie dobrego, sprawdzonego oraz – wierzmy - że innowacyjnego pomysłu, przez franczyzobiorców, którzy swój biznes nie dość, że opierają na sprawdzonych pomysłach innych, to niejako jeszcze stają się jego ambasadorami.
Mamy tutaj zatem do czynienia z klasycznym przykładem, kiedy to następuje sprawdzenie innowacyjności w praktyce. Ktoś wszak kupił innowacyjny pomysł od kogoś, a później zainwestował po to, aby uzyskać dodatni zwrot na inwestycji.

Posługując się zatem tym przykładem, można doskonale zilustrować sytuację, w której prowadzenie biznesu – sytemu franczyzowego, nie będzie innowacyjne, co do zasady. Natomiast już sprzedaż produktów czy usług, która jest realizowana w ramach takiego systemu, może posiadać cechy innowacyjności, a sama innowacyjność zostaje potwierdzona w praktyce.

Kończąc warto podkreślić, że jak zawsze, weryfikatorem wszelkich idei jest rynek. Jeśli innowacyjność potraktować jak towar, to jego wartość ujawni się w momencie zawarcia transakcji zakupu. Jeśli oczywiście taka transakcja w ogóle dojdzie do skutku. Strzec się zatem należy rozlicznych „fałszywych proroków” wieszczących innowacyjność swoich przedsiębiorstw. Sprawdzajmy zawsze, czy aby na pewno rynek kupuje, i jeśli tak to – rzecz jasna – w jakiej cenie.

Jerzy Zbigniew Bednarek, 28 stycznia 2009 r.

Morison Finansista Corporate Finance sp. z o.o. świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego i transakcyjnego oraz kompleksowej obsługi konsultingowej. Konsultanci zatrudnieni w Spółce udzielają wszelkich informacji na temat procedur aplikowania oraz na co dzień pomagają w opracowaniu projektu warunkującego uzyskanie dofinansowania.

Dołącz do newslettera

zobacz więcej

Data dodania: 28 września 2022
Analiza założeń do projektu ustawy o umowie franczyzy
Data dodania: 2 września 2022
Piękno i pieniądze
Data dodania: 12 lipca 2022
Pomysły na biznes w domu
Data dodania: 20 kwietnia 2022
Smacznie, zdrowo i z zyskiem
Copyright © 2007-2021 ARSS. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opieka nad stroną: Lembicz.pl
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram